فيضان خالد، فيتو, " محمد عبدالله، "فيتو ابو

TAQREEBAN, HAFIZ-E-QURAN, MUFASSIR, BACHELOR of science IN ELECTRICAL Engineering, POST-GRADUATE 🎓 DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION, and numerous courses, with about 11 years' experience, transfer money to us me PK05 MUCB 1143 8415 5100 8900 JazzCash 0092 3060771633.

“ايك لاكه روبيه في كهنته ميري اكاونت مين “مين ني بهي بري ماري مين ني بهي بري ماري “ترانسغر كر”اكاؤنت مين ايك جكه نهين لر رها تها ” اكاؤنت نمبر٨٩٠٠” ايم سي بي بينك account number PK05MUCB1143 8415 5100 8900, “satellite town, bahawalpur, Pakistan، يا جاز كيش اكاؤنت نمبر ٠٠٩٢٣٠٦٠٧٧١٦٣٣ يا ٠٣٠٦٠٧٧١٦٣٣باكستان، ايشيا، دنيا، نظامِ شمسي، ايك دنيا سيتلائيت تاؤن ، باكستان بهاولبور. “جو خود ابني عزت نه جاهي”جیسا کہ ملعون،مملعنتی لعیں، خبیسہ، “شیطانہ” سعدیہ خان

“ايك لاكه روبيه في كهنته ميري اكاونت مين “مين ني بهي بري “ايك لاكه روبيه في كهنته ميري اكاونت مين “مين ني بهي بري ماري مين ني بهي بري ماري “ترانسغر كر”اكاؤنت مين ايك جكه نهين لر رها تها ” اكاؤنت نمبر٨٩٠٠” ايم سي بي بينك account number PK05MUCB1143 8415 5100 8900, “satellite town, bahawalpur,

“ايك لاكه روبيه في كهنته ميري اكاونت مين “مين ني بهي بري ماري مين ني بهي بري ماري “ترانسغر كر”اكاؤنت مين ايك جكه نهين لر رها تها نمبر٨٩٠٠ ايم سي بي بينك ، باكستان، ايشيا، دنيا، نظامِ شمسي، ايك دنيا سيتلائيت تاؤن بهاولبور

“ايك لاكه روبيه في كهنته ميري اكاونت مين “مين ني بهي بري ماري مين ني بهي بري ماري “ترانسغر كر”اكاؤنت مين ايك جكه نهين لر رها تها نمبر٨٩٠٠ ايم سي بي بينك ، باكستان، ايشيا، دنيا، نظامِ شمسي، ايك دنيا سيتلائيت تاؤن بهاولبور

ستي مونتيسري سكول سي ايم ايس مادل تاؤن اي بهاولبور والي بهي “ميدم سعديه” بمعه زيشان ناصر خالد عرف شاني زنده جلا كر ماري جائي كي اور ان شاءالله اس كي لاش بهي نهين ملي كي. آمين ثم .”جو خود ابني عزت نه جاهي”. آمين

ستي مونتيسري سكول سي ايم ايس مادل تاؤن اي بهاولبور والي بهي “ميدم سعديه” بمعه زيشان ناصر خالد عرف شاني زنده جلا كر ماري جائي كي اوى ان شاءالله اس كي لاش بهي نهين ملي كي. آمين ثم .”جو خود ابني عزت نه جاهي”. آمين

منحوس لعنتي لعين خبيث شيطان زيشان ناصر خالد عرف شاني عرف تتل بدمعاش عرف زنا كار ع كو لركيون اور هماري ماؤن كو منه مين جهور جهور كر ماري ديما هوا اور نام هم يا صرف نعوز بالله مجه به دال ديما هوا ان شاءالله زنده جلا كر ماري جائي كا اور اس كي لاش بهي شناخت نهين هوكي اور ان شالله ملعون لعنتي لعين جنيد جمشيد خان سي بدار انام هوكااور اس كي ملعون لعنتي لعين خبيث شيطانه كا هوا جو اس كع كم از كم تين ناجائز بجون كي مان هوكي يا نعوز بالله مان بني كي ليكن ابني بوري خاندان كي ساعه زنده جلا كر ماري جائي كي اور اس كا انام ملعون لعنتي لعين خبيث شيطان جنيد جمشيد خان كي جهنم واصل شده بيويون سي بهي بدور هوا أن شاءالله الحمدلله لا إله الا الله محمد رسول الله ل

منحوس لعنتي لعين خبيث شيطان زيشان ناصر خالد عرف شاني عرف تتل بدمعاش عرف زنا كار ع كو لركيون اور هماري ماؤن كو منه مين جهور جهور كر ماري ديما هوا اور نام هم يا صرف نعوز بالله مجه به دال ديما هوا ان شاءالله زنده جلا كر ماري جائي كا اور اس كي لاش بهي شناخت نهين هوكي اور ان شالله ملعون لعنتي لعين جنيد جمشيد خان سي بدار انام هوكااور اس كي ملعون لعنتي لعين خبيث شيطانه كا هوا جو اس كع كم از كم تين ناجائز بجون كي مان هوكي يا نعوز بالله مان بني كي ليكن ابني بوري خاندان كي ساعه زنده جلا كر ماري جائي كي اور اس كا انام ملعون لعنتي لعين خبيث شيطان جنيد جمشيد خان كي جهنم واصل شده بيويون سي بهي بدور هوا أن شاءالله الحمدلله لا إله الا الله محمد رسول الله ل

“ميري تجه سي بهي زياده شاديان نكاح هون اور تيري سي بهي زياده بيويان بجي بجه هون ان شاءالله اور ميري اولاد بهي كم از كم تجه سي زياده هو اور تجهي ان شاءالله بهي نه كوئي دفناني آئي اورنه كوئي جنازه برهائي بهي كم از كم بهي ان شاءالله بهي الحمد لله بهي اور لأ إله إلا الله محمد رسول الله بهي كم از كم بهي. آئنده كسي لركي كو بهي آنكه انها كه بهي نهين ديكهيوبهي كم از كم بهي”.

“ميري تجه سي بهي زياده شاديان نكاح هون اور تيري سي بهي زياده بيويان بجي بجه هون ان شاءالله اور ميري اولاد بهي كم از كم تجه سي زياده هو اور تجهي ان شاءالله بهي نه كوئي دفناني آئي اورنه كوئي جنازه برهائي بهي كم از كم بهي ان شاءالله بهي الحمد لله بهي اور

او سستي خنزيري بي جي تي آئي تي ابني بهن كي منه مين مين لند ديني والي اور اس كا كلا دبا كر جان سي مار ديني والي ان شاءالله تو اور تيري بهن زنده جلائي جائي كي اور ان شاء الله تيري لاش بهي نهين ملي كي او خنزيري كريس”

او سستي خنزيري بي جي تي آئي تي ابني بهن كي منه مين مين لند ديني والي اور اس كا كلا دبا كر جان سي مار ديني والي ان شاءالله تو اور تيري بهن زنده جلائي جائي كي اور ان شاء الله تيري لاش بهي نهين ملي كي او خنزيري كريس”

“او فيليئر ٣ سأله ايف ايس سي اور بانج سأله باتني، زولوجي، كيمستري ابني جابي مجهي دي بهي كم از كم بهي، بيخيرت ريبست، ابني مان كو تكيه لكا كر جودني والي رندي كي بجي ان شاءالله تو زنده جلايا جائي كا اور تيري لاش بهي نهين ملي كي”

“او فيليئر ٣ سأله ايف ايس سي اور بانج سأله باتني، زولوجي، كيمستري ابني جابي مجهي دي بهي كم از كم بهي، بيخيرت ريبست، ابني مان كو تكيه لكا كر جودني والي رندي كي بجي ان شاءالله تو زنده جلايا جائي كا اور تيري لاش بهي نهين ملي كي”

“نهين تو جودهريون يا رانا كي باس مردون كيلئي كئي . نهين وهي اجهي تهي ” نهين وهين وهين منحوس لعنتي لعين خبيث شيطان ستي مونتيسري سكول،سي ايم ايس سكول.

“نهين تو جودهريون يا رانا كي باس مردون كيلئي كئي . نهين وهي اجهي تهي ” نهين وهين وهين منحوس لعنتي لعين خبيث شيطان ستي مونتيسري سكول،سي ايم ايس سكول.

ستي مونتيسري سكول والي بهي ان شالله سي ايم ايس والي ميدم بهي كم از كم زنده جلا كر ماري جائي كي اورانشالله اس كي لاش بهي نهين ملي كي أن شاءالله

ستي مونتيسري سكول والي بهي ان شالله سي ايم ايس والي ميدم بهي كم از كم زنده جلا كر ماري جائي كي اورانشالله اس كي لاش بهي نهين ملي كي أن شاءالله

“ايك لاكه روبيه في كهنته ميري اكاونت مين “مين ني بهي برا مارا مين ني بهي بري ماري “ترانسغر كر”اكاؤنت مين ايك جكه نهين لر رها تها نمبر٨٩٠٠ ايم سي بي بينك ، باكستان، ايشيا، دنيا، نظامِ شمسي، ستلايت تاؤن بهاولبور

“ايك لاكه روبيه في كهنته ميري اكاونت مين “مين ني بهي برا مارا مين ني بهي بري ماري “ترانسغر كر”اكاؤنت مين ايك جكه نهين لر رها تها نمبر٨٩٠٠ ايم سي بي بينك ، باكستان، ايشيا، دنيا، نظامِ شمسي، ستلايت تاؤن بهاولبور

بالي ١٠٠٠٠٠” روبيه في “كهنته ميري اكاونت مين بي كرو.”

“Dear Faizan Khalid,You have Applied for the Post of SECRETARY (QCS-1) in Quick Courier & Logistics Services.Kindly Download & upload your paid challan on STS web.https://sts.org.pk/challan.aspx?id=12″

فيضان خالد، فيتو، محمد عبدالله، “فيتو ابو”، تقريباً حافظِ القرآن، “تفسير”، مُفّسِر، بي ايس سي اِن البكتريكل انجينئرنك فرام يو اي تي لاهور، بي جي دي اِن بي أي فرام ورجوئل يؤنيورستي آف باكستان، القرآن الكريم “فيمتسوفت.كام برائيويت لميتد “. ٠٠٩٢٠٣٠٦٠٧٧١٦٣٣، +٩٢٣٠٠١٠٢٧٧٨٨

فيضان خالد، فيتو، محمد عبدالله، “فيتو ابو”، تقريباً حافظِ القرآن، “تفسير”، مُفّسِر، بي ايس سي اِن البكتريكل انجينئرنك فرام يو اي تي لاهور، بي جي دي اِن بي أي فرام ورجوئل يؤنيورستي آف باكستان، القرآن الكريم “فيمتسوفت.كام برائيويت لميتد “. ٠٠٩٢٠٣٠٦٠٧٧١٦٣٣، +٩٢٣٠٠١٠٢٧٧٨٨

فار كنك فهد يونيورستي آف بتروليم ايند منرل سائنسز (كي ايف بي يو ايم) ، سعودي عربيه يا حِجازِ مُقّدّس جاب از اويليبل ا ن مائي كمبني فار كولد ميدلست تابر اونلي”يو اي تي يونيورستي آف انجينئرنك ايند تيكنالوجي،لاهور، باكستان كي كسي بهي قسم كي رندي نهين جاهيي كسي بهي صورت بهي انشاءالله بهي، الحمدلله بهي، لاإله إلاالله محمدرسول الله بهي انشاءالله بهي…”بلينك جيك””سبحان الله “.، فيتو ، محمد عبدالله.، “فيتو ابو” ، .فيضان خالد،

فار كنك فهد يونيورستي آف بتروليم ايند منرل سائنسز (كي ايف بي يو ايم) ، سعودي عربيه يا حِجازِ مُقّدّس جاب از اويليبل ا ن مائي كمبني فار كولد ميدلست تابر اونلي”يو اي تي يونيورستي آف انجينئرنك ايند تيكنالوجي،لاهور، باكستان كي كسي بهي قسم كي رندي نهين جاهيي كسي بهي صورت بهي انشاءالله بهي، الحمدلله

For studying with me at least bhi transfer at least 100 Rs. In MUSLIM Commercial bank account number satellite town branch, bahawalpur, Pakistan: PK05 MUCB 1143 8415 5100 8900 and confirm it with me on FAIZANKHALID91@Gmail.com, allahalrehmanalraheem@gmail.com, faizankhalidbwp@gmail.com and engrfaizankhalid1@gmail.com, and on +923060771633, 0092 300 1027788, +92 3000284411, 0092 3000289996, 03000469996 and (0092) 62 2785028.